“Nổ” Việt kiều Mỹ, gạ gẫm phụ nữ hẹn hò rồi gây án

𝐐𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐱é𝐭, 𝐜ô𝐧𝐠 𝐚𝐧 đã 𝐛ắ𝐭 𝐠𝐢ữ đượ𝐜 đố𝐢 𝐭ượ𝐧𝐠 “𝐧ổ” 𝐥à 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐤𝐢ề𝐮 𝐌ỹ 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐠ầ𝐧 𝐧ử𝐚 𝐭ỉ 𝐜ủ𝐚 𝟏 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ. 𝐍𝐠à𝐲 𝟐𝟔-𝟓, 𝐂ô𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏, 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌 đã 𝐛ắ𝐭 𝐠𝐢ữ 𝐓𝐫ầ𝐧 𝐇ỷ 𝐓â𝐦 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟖𝟏, 𝐧𝐠ụ 𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏𝟏, 𝐪𝐮ê 𝐭ỉ𝐧𝐡 Đồ𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢) để đ𝐢ề𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐯ề 𝐡à𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐥ừ𝐚 đả𝐨 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧.

𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐢ề𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐛ướ𝐜 đầ𝐮, 𝐓â𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐧𝐠𝐡ề 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 ổ𝐧 đị𝐧𝐡 𝐥ạ𝐢 𝐡𝐚𝐦 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐧ê𝐧 𝐥ê𝐧 𝐤ế 𝐡𝐨ạ𝐜𝐡 𝐥ừ𝐚 đả𝐨 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧. 𝐓â𝐦 𝐥ê𝐧 𝐦ạ𝐧𝐠 𝐱ã 𝐡ộ𝐢 𝐤ế𝐭 𝐛ạ𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ độ𝐜 𝐭𝐡â𝐧 𝐫ồ𝐢 𝐡ẹ𝐧 đ𝐢 𝐜𝐡ơ𝐢. Đế𝐧 𝐧ơ𝐢, 𝐓â𝐦 𝐲ê𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐧ạ𝐧 𝐧𝐡â𝐧 đư𝐚 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐦ì𝐧𝐡 𝐜ấ𝐭 𝐠𝐢ữ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜ố𝐩 𝐱𝐞 để 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐫ồ𝐢 𝐭ẩ𝐮 𝐭𝐡𝐨á𝐭.

Trần Hỷ Tâm tại cơ quan công an

𝐂𝐮ố𝐢 𝐭𝐡á𝐧𝐠 𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐓â𝐦 𝐤ế𝐭 𝐛ạ𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐜𝐡ị 𝐁.𝐕. (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟖𝟕, 𝐪𝐮ê 𝐭ỉ𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧). 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝟐 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐬ố đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐨ạ𝐢 để 𝐤ế𝐭 𝐛ạ𝐧 𝐥à𝐦 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐙𝐚𝐥𝐨. 𝐐𝐮𝐚 𝐭𝐫ò 𝐜𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐓â𝐦 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐮 𝐭ê𝐧 𝐓𝐮ấ𝐧, 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐊𝐢ề𝐮 𝐌ỹ 𝐦ớ𝐢 𝐯ề 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐧ê𝐧 𝐜𝐡ư𝐚 𝐭𝐫ở 𝐥ạ𝐢 đượ𝐜 𝐌ỹ. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲ệ𝐧, 𝐓â𝐦 𝐫ủ 𝐜𝐡ị 𝐕. đ𝐢 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐜𝐡ị 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 đồ𝐧𝐠 ý.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm đối tượng Tâm chở chị V. đi chơi

𝐓ố𝐢 𝟒-𝟒, 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐜𝐡ủ độ𝐧𝐠 𝐠ọ𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐓â𝐦 𝐧ó𝐢 đồ𝐧𝐠 ý 𝐥ê𝐧 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌 𝐠ặ𝐩 𝐦ặ𝐭. 𝐊𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝟖 𝐠𝐢ờ 𝟑𝟎 𝐧𝐠à𝐲 𝟓-𝟒, 𝐓â𝐦 đ𝐢ề𝐮 𝐤𝐡𝐢ể𝐧 𝐱𝐞 𝐒𝐇 𝐭ớ𝐢 𝐧𝐡à 𝐜𝐡ị 𝐕. ở ấ𝐩 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡ạ𝐧𝐡, 𝐱ã 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡ượ𝐧𝐠, 𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐂ầ𝐧 𝐆𝐮ộ𝐜, 𝐭ỉ𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧 để 𝐜𝐡ở 𝐜𝐡ị 𝐧à𝐲 𝐥ê𝐧 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌 𝐜𝐡ơ𝐢. 𝐓𝐫ê𝐧 đườ𝐧𝐠 đ𝐢 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐧ó𝐢 𝐓â𝐦 đế𝐧 𝐧𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐭𝐫ê𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐕ă𝐧 𝐂ừ (𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏) để 𝐧ộ𝐩 𝐭𝐢ề𝐧 𝐯à𝐨 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐭𝐫ả 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠.

𝐍ó𝐢 𝐱𝐨𝐧𝐠, 𝐜𝐡ị 𝐕. đư𝐚 𝐭ú𝐢 𝐱á𝐜𝐡 đự𝐧𝐠 𝐭𝐢ề𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐓â𝐦 𝐛ỏ 𝐯à𝐨 𝐜ố𝐩 𝐱𝐞 𝐦á𝐲 𝐜ò𝐧 𝐭ú𝐢 𝐱á𝐜𝐡 𝐜𝐡ứ𝐚 𝟐 Đ𝐓𝐃Đ 𝐜ù𝐧𝐠 𝟑 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠 𝐭𝐡ì 𝐦ó𝐜 𝐩𝐡í𝐚 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐱𝐞. 𝐐𝐮á 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧, 𝐓â𝐦 𝐡ỏ𝐢 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢ê𝐮 𝐭𝐢ề𝐧 𝐭𝐡ì 𝐜𝐡ị 𝐧à𝐲 𝐧ó𝐢 𝟒𝟗𝟎 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠. 𝐃𝐨 𝐜ó ý đị𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐧ê𝐧 𝐓â𝐦 𝐧ó𝐢 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐝ừ𝐧𝐠 𝐱𝐞 ă𝐧 𝐮ố𝐧𝐠 𝐯à 𝐦𝐮𝐚 𝐭ú𝐢 𝐱á𝐜𝐡 𝐦ớ𝐢 để đự𝐧𝐠 𝐭𝐢ề𝐧 𝐯à đồ 𝐭𝐫ê𝐧 𝐱𝐞.

Đế𝐧 𝟏𝟎 𝐠𝐢ờ 𝟐𝟎 𝐜ù𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲, 𝐓â𝐦 𝐜𝐡ở 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐭ớ𝐢 𝐜ử𝐚 𝐡à𝐧𝐠 𝐛á𝐧 𝐭ú𝐢 𝐱á𝐜𝐡 đườ𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓𝐫ã𝐢, 𝐩𝐡ườ𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐂ư 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡, 𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏. 𝐓â𝐦 𝐧ó𝐢 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐯à𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐭ú𝐢 𝐱á𝐜𝐡 𝐫ồ𝐢 𝐛ấ𝐭 𝐧𝐠ờ 𝐫ồ 𝐠𝐚 𝐛ỏ 𝐜𝐡ạ𝐲. 𝐁𝐢ế𝐭 𝐛ị 𝐥ừ𝐚 𝐧ê𝐧 𝐜𝐡ị 𝐕. đã 𝐭ớ𝐢 𝐜ô𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐛á𝐨.

𝐐𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐱é𝐭, 𝐧𝐠à𝐲 𝟐𝟏-𝟓, 𝐂ô𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏 đã 𝐛ắ𝐭 𝐠𝐢ữ đượ𝐜 𝐓â𝐦 𝐯à 𝐤𝐡á𝐦 𝐱é𝐭 𝐧ơ𝐢 ở 𝐭𝐡𝐮 𝐠𝐢ữ 𝐱𝐞 𝐒𝐇, 𝟑 𝐜𝐡𝐢ế𝐜 Đ𝐓𝐃Đ 𝐜ù𝐧𝐠 𝟏 𝐬ố 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐯ậ𝐭 𝐤𝐡á𝐜.

𝐓ạ𝐢 𝐜ô𝐧𝐠 𝐚𝐧, 𝐓â𝐦 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐥ấ𝐲 đượ𝐜 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧, 𝐓â𝐦 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐩𝐡à 𝐂á𝐭 𝐋á𝐢 𝐯ứ𝐭 𝐛ỏ 𝟐 Đ𝐓𝐃Đ 𝐥ấ𝐲 đượ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐡ị 𝐕. 𝐱𝐮ố𝐧𝐠 𝐬ô𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝐬ợ 𝐛ị đị𝐧𝐡 𝐯ị. 𝐕ớ𝐢 𝐬ố 𝐭𝐢ề𝐧 𝟒𝟗𝟑 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠, 𝐓â𝐦 𝐭𝐫ả 𝐧ợ 𝐡ế𝐭 𝟒𝟓𝟎 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝟏 𝐬ố 𝐧𝐠ườ𝐢, 𝐬ố 𝐭𝐢ề𝐧 𝐜ò𝐧 𝐥ạ𝐢 𝐓â𝐦 𝐦𝐮𝐚 𝟑 𝐜𝐡𝐢ế𝐜 Đ𝐓𝐃Đ 𝐯à 𝐝ù𝐧𝐠 để 𝐭𝐢ê𝐮 𝐱à𝐢 𝐜á 𝐧𝐡â𝐧.

𝐓𝐫í𝐜𝐡 𝐥ụ𝐜 𝐡ồ 𝐬ơ, 𝐓â𝐦 𝐜ó 𝟐 𝐭𝐢ề𝐧 á𝐧 𝐯ề 𝐭ộ𝐢 “𝐋ạ𝐦 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭í𝐧 𝐧𝐡𝐢ệ𝐦 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧” 𝐯à “𝐋ừ𝐚 đả𝐨 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 đ𝐨ạ𝐭 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧” 𝐂ô𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭ì𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐓â𝐦 𝐭𝐡ự𝐜 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐯ụ á𝐧 𝐤𝐡á𝐜 𝐯ớ𝐢 𝐜ù𝐧𝐠 𝐭𝐡ủ đ𝐨ạ𝐧 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐭ự 𝐧𝐡ư 𝐭𝐫ê𝐧.