Vua bánh mì Việt ở Mỹ bị phạt 250.000 USD, bị yêu cầu dừng sản xuất

𝒯𝒽ươ𝓃𝑔 𝒽𝒾ệ𝓊 𝒷á𝓃𝒽 𝓂ì 𝓃ổ𝒾 𝓉𝒾ế𝓃𝑔 𝑔ố𝒸 𝒱𝒾ệ𝓉 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓋ừ𝒶 𝒷ị 𝒸𝒽í𝓃𝒽 𝓅𝒽ủ 𝑀ỹ 𝓅𝒽ạ𝓉 𝟤𝟧𝟢.𝟢𝟢𝟢 𝒰𝒮𝒟, 𝓉ạ𝓂 𝓃𝑔ư𝓃𝑔 𝓈ả𝓃 𝓍𝓊ấ𝓉 𝓋à 𝓆𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế 𝓋ì 𝓉ộ𝒾 𝑔𝒾𝒶𝓃 𝓁ậ𝓃, 𝓈ử 𝒹ụ𝓃𝑔 𝒸𝒽ấ𝓉 độ𝒸 𝒽ạ𝒾 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂, 𝑔â𝓎 𝓃𝑔𝓊𝓎 𝒽𝒾ể𝓂 𝓉ớ𝒾 𝓈ứ𝒸 𝓀𝒽ỏ𝑒 𝒸ộ𝓃𝑔 đồ𝓃𝑔.

𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓁à 𝓉𝒽ươ𝓃𝑔 𝒽𝒾ệ𝓊 𝓀𝒾𝓃𝒽 𝒹𝑜𝒶𝓃𝒽 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓁ĩ𝓃𝒽 𝓋ự𝒸 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝒸ủ𝒶 𝑔𝒾𝒶 đì𝓃𝒽 𝒽ọ 𝐿ê (𝒱𝒾ệ𝓉 𝒩𝒶𝓂), đượ𝒸 đ𝒾ề𝓊 𝒽à𝓃𝒽 𝒷ở𝒾 𝐿𝒬𝒩𝒩, 𝐼𝓃𝒸. 𝒞á𝒸 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝒸ủ𝒶 𝒽ã𝓃𝑔 𝒸𝒽ế 𝒷𝒾ế𝓃 𝓉ừ 𝓉𝒽ị𝓉 𝑔𝒾𝒶 𝒸ầ𝓂, 𝓉𝒽ị𝓉 𝓁ợ𝓃 𝓋à 𝓉𝒽ị𝓉 𝒷ò.

𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝒸ó 𝑔ầ𝓃 𝟥𝟢 𝒸ử𝒶 𝒽à𝓃𝑔 𝒷á𝓃𝒽 𝓈𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽 ở 𝒞𝒶𝓁𝒾𝒻𝑜𝓇𝓃𝒾𝒶 𝓋à 𝓃𝒽𝒾ề𝓊 𝒸ử𝒶 𝒽à𝓃𝑔 𝓃𝒽ượ𝓃𝑔 𝓆𝓊𝓎ề𝓃 𝓀𝒽á𝒸 𝓉𝓇ê𝓃 𝓉𝑜à𝓃 𝓆𝓊ố𝒸 (𝒜𝓇𝒾𝓏𝑜𝓃𝒶, 𝓂𝒾ề𝓃 𝓃𝒶𝓂 𝒞𝒶𝓁𝒾𝒻𝑜𝓇𝓃𝒾𝒶, 𝒩𝑒𝓋𝒶𝒹𝒶, 𝒪𝓀𝓁𝒶𝒽𝑜𝓂𝒶, 𝒯𝑒𝓍𝒶𝓈 𝓋à 𝒪𝓇𝑒𝑔𝑜𝓃).‏

‏𝒟𝑜 đó, 𝒹ự 𝓋𝒾ệ𝒸 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝒷ị 𝓅𝒽ạ𝓉 𝟤𝟧𝟢.𝟢𝟢𝟢 𝒰𝒮𝒟 𝓋ì 𝓅𝒽â𝓃 𝓅𝒽ố𝒾 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝓀é𝓂 𝒸𝒽ấ𝓉 𝓁ượ𝓃𝑔 𝓀𝒽𝒾ế𝓃 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓉𝒾ê𝓊 𝒹ù𝓃𝑔 𝓋ô 𝒸ù𝓃𝑔 𝒽𝑜𝒶𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝑔. 𝐻à𝓃𝑔 𝓉𝓇𝒾ệ𝓊 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓉𝒾ê𝓊 𝒹ù𝓃𝑔 đã 𝓈ử 𝒹ụ𝓃𝑔 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝒸ủ𝒶 𝓉𝒽ươ𝓃𝑔 𝒽𝒾ệ𝓊 𝓃à𝓎 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒽ờ𝒾 𝑔𝒾𝒶𝓃 𝒹à𝒾 𝓁𝑜 𝓈ợ 𝒷ị ả𝓃𝒽 𝒽ưở𝓃𝑔 𝓃𝑔𝒽𝒾ê𝓂 𝓉𝓇ọ𝓃𝑔 𝓉ớ𝒾 𝓋ấ𝓃 đề 𝓈ứ𝒸 𝓀𝒽ỏ𝑒.

Một cửa hàng của Lee’s Sandwiches tại Mỹ. Ảnh: Orange County Register.

𝒞ụ 𝓉𝒽ể, 𝓂ớ𝒾 đâ𝓎, 𝒯ò𝒶 á𝓃 𝐿𝒾ê𝓃 𝒷𝒶𝓃𝑔 𝐻𝑜𝒶 𝒦ỳ, 𝓋ù𝓃𝑔 𝒩𝒶𝓂 𝒞𝒶𝓁𝒾𝒻𝑜𝓇𝓃𝒾𝒶 đã 𝓇𝒶 𝒷ả𝓃 á𝓃 𝓋ớ𝒾 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓋ớ𝒾 𝟤 𝓉ộ𝒾 𝒹𝒶𝓃𝒽: 𝐵á𝓃 𝓋à 𝓋ậ𝓃 𝒸𝒽𝓊𝓎ể𝓃 𝒸á𝒸 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝒸𝒽ư𝒶 đượ𝒸 𝓀𝒾ể𝓂 đị𝓃𝒽 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓈ả𝓃 𝓍𝓊ấ𝓉; 𝓋à 𝒷á𝓃 𝓋à 𝓋ậ𝓃 𝒸𝒽𝓊𝓎ể𝓃 𝒸á𝒸 𝓈ả𝓃 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝑔𝒾𝒶 𝒸ầ𝓂 𝒸ó 𝒸𝒽ấ𝓉 độ𝒸 𝒽ạ𝒾, 𝒸𝒽ư𝒶 đượ𝒸 𝓀𝒾ể𝓂 đị𝓃𝒽.‏

‏𝒯𝒽𝑒𝑜 đó, 𝓉𝒽ươ𝓃𝑔 𝒽𝒾ệ𝓊 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝒷ị 𝓆𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝟪 𝓃𝑔à𝓎, 𝓋à 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒽ờ𝒾 𝒽ạ𝓃 𝟦 𝓃ă𝓂 𝓅𝒽ả𝒾 𝒯𝓊â𝓃 𝓉𝒽ủ 𝒸á𝒸 𝓆𝓊𝓎 𝓉ắ𝒸 𝓋à 𝓆𝓊𝓎 đị𝓃𝒽 𝒽𝒾ệ𝓃 𝒽à𝓃𝒽 𝒸ủ𝒶 𝒩𝑔ườ𝒾 𝒬𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế 𝓋à 𝐿ệ𝓃𝒽 𝒸𝒽𝓊𝓃𝑔 𝓈ố 𝟤𝟢-𝟢𝟦.

𝒯𝒽𝑒𝑜 đó, 𝒸ô𝓃𝑔 𝓉𝓎 𝓃à𝓎 𝓀𝒽ô𝓃𝑔 𝓉𝒽𝒶𝓂 𝑔𝒾𝒶 𝓋à𝑜 𝒷ấ𝓉 𝓀ỳ 𝒽𝑜ạ𝓉 độ𝓃𝑔 𝓃à𝑜 𝓁𝒾ê𝓃 𝓆𝓊𝒶𝓃 𝓉ớ𝒾 𝓋𝒾ệ𝒸 𝒸𝒽𝓊ẩ𝓃 𝒷ị 𝒽𝑜ặ𝒸 𝓈ả𝓃 𝓍𝓊ấ𝓉 𝒷ấ𝓉 𝓀ỳ 𝓈ả𝓃 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝓉𝒽ị𝓉 𝒽𝑜ặ𝒸 𝓈ả𝓃 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝑔𝒾𝒶 𝒸ầ𝓂 𝓃à𝑜. Đạ𝒾 𝒹𝒾ệ𝓃 𝒸ủ𝒶 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 – 𝒯ổ𝓃𝑔 𝒢𝒾á𝓂 đố𝒸 𝒽𝑜ặ𝒸 𝒢𝒾á𝓂 đố𝒸 Đ𝒾ề𝓊 𝒽à𝓃𝒽 𝓈ẽ 𝒸𝒶𝓂 𝓀ế𝓉 𝓋ớ𝒾 𝒱ă𝓃 𝓅𝒽ò𝓃𝑔 𝓁𝓊ậ𝓉 𝓈ư 𝐻𝑜𝒶 𝒦ỳ (𝒰𝒮𝒜𝒪) đồ𝓃𝑔 𝓉𝒽ờ𝒾 𝓋𝒾ê𝓃 𝒸𝒽ứ𝒸 𝓆𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế 𝓈ẽ 𝓍á𝒸 𝓃𝒽ậ𝓃 𝒷ằ𝓃𝑔 𝓋ă𝓃 𝒷ả𝓃 𝓋ề 𝓋𝒾ệ𝒸 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓅𝒽ả𝒾 𝓉𝓊â𝓃 𝓉𝒽ủ 𝒸á𝒸 𝓆𝓊𝓎 đị𝓃𝒽 𝓉𝓇ê𝓃.‏

‏𝒞𝒶𝓂 𝓀ế𝓉 𝒸ũ𝓃𝑔 𝑔𝒽𝒾 𝓇õ, 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒽ờ𝒾 𝑔𝒾𝒶𝓃 𝓃à𝓎, 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓈ẽ 𝒸𝒽ị𝓊 𝓈ự 𝑔𝒾á𝓂 𝓈á𝓉 𝓃𝑔𝒽𝒾ê𝓂 𝓃𝑔ặ𝓉 𝒸á𝒸 𝒽𝑜ạ𝓉 độ𝓃𝑔 𝒸ủ𝒶 𝓂ì𝓃𝒽, 𝒷𝒶𝑜 𝑔ồ𝓂 𝓉𝒽𝑒𝑜 𝒹õ𝒾 𝓃ơ𝒾 𝒸ư 𝓉𝓇ú, 𝓆𝓊á 𝓉𝓇ì𝓃𝒽 𝓁à𝓂 𝓋𝒾ệ𝒸 𝓋à 𝒷á𝑜 𝒸á𝑜 𝓉𝒽ườ𝓃𝑔 𝓍𝓊𝓎ê𝓃 𝒸𝒽𝑜 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓆𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế. 𝒬𝓊𝓎 đị𝓃𝒽 𝓃à𝓎 𝒸ũ𝓃𝑔 𝓃𝑔𝒽𝒾ê𝓂 𝒸ấ𝓂 𝓉𝒽ự𝒸 𝒽𝒾ệ𝓃 𝒸á𝒸 𝒽à𝓃𝒽 𝓋𝒾 𝓂𝓊𝒶 𝒷á𝓃, 𝓈ở 𝒽ữ𝓊, 𝓈ử 𝒹ụ𝓃𝑔, 𝓅𝒽â𝓃 𝓅𝒽ố𝒾, 𝓆𝓊ả𝓃 𝓁ý 𝒷ấ𝓉 𝓀ỳ 𝒽ó𝒶 𝒸𝒽ấ𝓉 𝑔â𝓎 𝒽ạ𝒾 𝓋à 𝒷ị 𝒸ấ𝓂 𝓀𝒽á𝒸, 𝒽𝑜ặ𝒸 𝓉𝒽𝒶𝓂 𝑔𝒾𝒶 𝒸á𝒸 𝒽𝑜ạ𝓉 độ𝓃𝑔 𝓅𝒽ạ𝓂 𝓉ộ𝒾 𝓀𝒽á𝒸. 𝒞ấ𝓂 𝓈ử 𝒹ụ𝓃𝑔 𝓇ượ𝓊 𝒷𝒾𝒶, 𝒸𝒽ấ𝓉 𝓀í𝒸𝒽 𝓉𝒽í𝒸𝒽, 𝓈ú𝓃𝑔 𝓋à 𝒸á𝒸 𝓋ũ 𝓀𝒽í 𝑔â𝓎 𝒽ạ𝒾 𝓀𝒽á𝒸. 𝒱𝒾ệ𝒸 𝑔ặ𝓅 𝑔ỡ, 𝓉𝓇𝒶𝑜 đổ𝒾 𝓋ớ𝒾 𝒷ấ𝓉 𝓀ỳ 𝒸á 𝓃𝒽â𝓃/𝓉ổ 𝒸𝒽ứ𝒸 𝓃à𝑜 đề𝓊 𝓅𝒽ả𝒾 đượ𝒸 𝓈ự 𝒸𝒽𝑜 𝓅𝒽é𝓅 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓆𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế 𝓋à 𝓋ă𝓃 𝒷ả𝓃 𝒸ủ𝒶 𝒯ò𝒶 á𝓃.

Vua bánh mì Việt tại Mỹ bị quản chế 4 năm, lĩnh án phạt 250.000 USD vì dùng thực phẩm kém chất lượng

𝒯𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒽ờ𝒾 𝑔𝒾𝒶𝓃 𝓆𝓊ả𝓃 𝒸𝒽ế, 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓈ẽ 𝒸𝒽ị𝓊 𝒽ì𝓃𝒽 𝓅𝒽ạ𝓉 𝓉𝒽𝑒𝑜 𝐿ệ𝓃𝒽 𝒸𝒽𝓊𝓃𝑔 𝓈ố 𝟢𝟣-𝟢𝟧, 𝒷𝒶𝑜 𝑔ồ𝓂 𝒸á𝒸 𝓆𝓊𝓎 đị𝓃𝒽 𝓁𝒾ê𝓃 𝓆𝓊𝒶𝓃 đế𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓃𝒽 𝓉𝑜á𝓃 𝓋à 𝒷𝒾ệ𝓃 𝓅𝒽á𝓅 𝓉𝓇ừ𝓃𝑔 𝓅𝒽ạ𝓉 𝓉à𝒾 𝒸𝒽í𝓃𝒽. 𝒯𝓇𝑜𝓃𝑔 đó, 𝓉ổ𝓃𝑔 𝓈ố 𝓉𝒾ề𝓃 𝓅𝒽ạ𝓉 𝓁à 𝟤𝟧𝟢.𝟢𝟢𝟢 𝒰𝒮𝒟 𝓋à 𝒸𝒽𝒾 𝓅𝒽í đá𝓃𝒽 𝑔𝒾á đặ𝒸 𝒷𝒾ệ𝓉 𝓁à 𝟣.𝟢𝟢𝟢 𝒰𝒮𝒟.

𝒞á𝒸 𝓀𝒽𝑜ả𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓃𝒽 𝓉𝑜á𝓃 𝓃à𝓎 đượ𝒸 𝓉𝓊â𝓃 𝓉𝒽𝑒𝑜 đ𝒾ề𝓊 𝟣𝟪 𝓂ụ𝒸 𝟥𝟨𝟣𝟤(𝑔) – 𝐵ộ 𝓅𝒽á𝓅 đ𝒾ể𝓃 𝒸á𝒸 𝐿𝓊ậ𝓉 𝓁𝒾ê𝓃 𝒷𝒶𝓃𝑔 𝐻𝑜𝒶 𝒦ỳ (𝟨𝟤.𝟧𝟢𝟢 𝒰𝒮𝒟 𝓈ẽ đượ𝒸 𝓃ộ𝓅 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓋ò𝓃𝑔 𝒽𝒶𝒾 𝓉𝓊ầ𝓃 𝓀ể 𝓉ừ 𝓃𝑔à𝓎 𝓉𝒽𝒾 𝓁ự𝒸 𝒷ả𝓃 á𝓃. 𝒮ố 𝓉𝒾ề𝓃 𝒸ò𝓃 𝓁ạ𝒾 𝓈ẽ đượ𝒸 𝓃ộ𝓅 𝓋à𝑜 𝓉𝓇ướ𝒸 𝓃𝑔à𝓎 𝟣/𝟣𝟣 𝒸ủ𝒶 𝒸á𝒸 𝓃ă𝓂 𝟤𝟢𝟤𝟣, 𝟤𝟢𝟤𝟤 𝓋à 𝟤𝟢𝟤𝟥).‏

‏Đượ𝒸 𝒷𝒾ế𝓉, 𝓆𝓊𝓎ế𝓉 đị𝓃𝒽 𝓃à𝓎 đượ𝒸 𝓉𝒽ự𝒸 𝓉𝒽𝒾 𝒹𝑜 𝓉𝓇ướ𝒸 đó, 𝓋à𝑜 𝓉𝒽á𝓃𝑔 𝟧/𝟤𝟢𝟣𝟧, 𝓂ộ𝓉 𝒸ở 𝓈ở 𝓈ả𝓃 𝓍𝓊ấ𝓉 𝒸ủ𝒶 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 𝓉ạ𝒾 𝒯𝒫 𝒢𝒶𝓇𝒹𝑒𝓃 𝒢𝓇𝑜𝓋𝑒, 𝒞𝒶𝓁𝒾𝒻𝑜𝓇𝓃𝒾𝒶 đã 𝒷ị 𝓉𝒽𝒶𝓃𝒽 𝓉𝓇𝒶 𝒸ủ𝒶 𝒸ủ𝒶 𝐵ộ 𝒩ô𝓃𝑔 𝓃𝑔𝒽𝒾ệ𝓅 𝐻𝑜𝒶 𝒦ỳ (𝒰𝒮𝒟𝒜) 𝓉𝒽𝓊 𝒽ồ𝒾 𝒽ơ𝓃 𝓃ử𝒶 𝓉𝓇𝒾ệ𝓊 𝓅𝑜𝓊𝓃𝒹 (𝟤𝟧𝟢.𝟢𝟢𝟢 𝓀𝑔) 𝓉𝒽ị𝓉 𝒹𝑜 𝓋𝒾 𝓅𝒽ạ𝓂 𝓃𝑔𝓊𝓎ê𝓃 𝓉ắ𝒸 𝓋ề 𝒶𝓃 𝓉𝑜à𝓃 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂.‏

‏𝒯ừ 𝓃𝒽𝒾ề𝓊 𝓃ă𝓂 𝓉𝓇ướ𝒸, 𝐿𝑒𝑒’𝓈 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓌𝒾𝒸𝒽𝑒𝓈 đã 𝒷ị 𝓉ố 𝒸á𝑜 𝓈ử 𝒹ụ𝓃𝑔 𝒸𝒽ấ𝓉 𝑔â𝓎 𝓃𝑔ộ độ𝒸 𝓉𝒽ự𝒸 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓍ú𝒸 𝓍í𝒸𝒽. 𝒯ấ𝓉 𝒸ả 𝒸á𝒸 𝓁𝑜ạ𝒾 𝓉𝒽ị𝓉 𝒸ủ𝒶 𝒸ơ 𝓈ở 𝓃à𝓎 đề𝓊 𝓀𝒽ô𝓃𝑔 𝒸ó 𝓀𝒾ể𝓂 𝓉𝓇𝒶 𝒸𝒽ấ𝓉 𝓁ượ𝓃𝑔 𝓉ừ 𝓁𝒾ê𝓃 𝒷𝒶𝓃𝑔 𝓉𝓇ướ𝒸 𝓀𝒽𝒾 𝓅𝒽â𝓃 𝓅𝒽ố𝒾 𝓇𝒶 𝓉𝒽ị 𝓉𝓇ườ𝓃𝑔. 𝒟𝑜𝒶𝓃𝒽 𝓃𝑔𝒽𝒾ệ𝓅 𝓃à𝓎 đã 𝒹á𝓃 𝓃𝒽ã𝓃 𝑔𝒾ả 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓀𝒽𝒾 𝓉𝓊𝓎ê𝓃 𝒷ố 𝓈ả𝓃 𝓅𝒽ẩ𝓂 𝒸ủ𝒶 𝓂ì𝓃𝒽 đượ𝒸 𝒸𝒽ứ𝓃𝑔 𝓃𝒽ậ𝓃 𝒰𝒮𝒟𝒜. 𝒞á𝒸 𝓈ả𝓃 𝓅𝒽ẩ𝓂 đượ𝒸 𝓈ả𝓃 𝓍𝓊ấ𝓉 𝓉𝒾ề𝓂 ẩ𝓃 𝓃𝒽ữ𝓃𝑔 𝓃𝑔𝓊𝓎 𝒸ơ 𝑔â𝓎 𝒽ạ𝒾 𝒸𝒽𝑜 𝓈ứ𝒸 𝓀𝒽ỏ𝑒 𝒸𝑜𝓃 𝓃𝑔ườ𝒾.